Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - pani Ružena Máliková

Konzultačné hodiny:
PÁRNY TÝŽDEŇ:
Pondelok: 06.00 h. - 16.00 h.
Streda:      06.00 h. - 16.00 h.

Piatok:       06.00 h. - 16.00 h.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ:                                                                          Utorok: 06.00 h. - 16.00 h.                                                                                                 Štvrtok: 06.00 h. - 16.00 h.

Poplatok za stravu na 1 deň je 1,29 €

DESIATA - OBED - OLOVRANT - RÉŽIA

0,28 € + 0,68 € + 0,23 € + 0,10 €

Poplatok za stravné žiadame uhradiť do 5 dní po ich obdržaní.

 Najneskôr do 15-teho dňa v danom mesiaci a to poštovým    poukazom, prevodným príkazom alebo cez IB.

               Dieťa zo stravy treba odhlásiť 1 deň vopred            a to do 14:00 hodiny osobne, alebo telefonicky na číslo:

033/742 19 85, 0910 787 496 - MŠ Kalinčiakova 1.

V prípade choroby a neodhlásenia sa zo stravy si môžete prvý deň prevziať obed do 12:00 hodiny a to do vlastných nádob.