Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne - pani Ružena Máliková

Konzultačné hodiny:                       
Pondelok: 06.00 h. - 12.30 h.

Utorok:      06.00 h. - 12.30 h.  

Streda:      06.00 h. - 12.30 h. 
Štvrtok:      06.00 h. - 12.30 h.      

Piatok:       06.00 h. - 12.30 h.

Poplatok za stravu na 1 deň je 1,29 €.

DESIATA - OBED - OLOVRANT - RÉŽIA

0,28 € + 0,68 € + 0,23 € + 0,10 €

Úhradu stravného treba realizovať bezhotovostne, zadaním trvalého príkazu cez IB alebo vkladom na účet v banke na číslo účtu: SK68 7500 0000 0040 0244 8421.

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Stravné vo výške 25,80 € treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci. Platbu je potrebné zadať v trvalom príkaze k 10. dňu v mesiaci t. j. do 14. dňa musí byť pripísaná na náš účet.

               Dieťa zo stravy treba odhlásiť 1 deň vopred            a to do 14:00 hodiny osobne, alebo telefonicky na číslo:

033/742 19 85, 0910 787 496 - MŠ Kalinčiakova 1.

V prípade choroby a neodhlásenia sa zo stravy si môžete prvý deň prevziať obed do 12:00 hodiny a to do vlastných nádob.

Školská jedáleň