Členovia rady školy

Členovia Rady školy                                                                                pri Materskej škole Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec:

Zástupcovia zriaďovateľa: RNDr. Bartošová Denisa
                                             Mgr. Urminský Jozef - podpredseda rady školy

                                             Tóthová Ľubica

                                             Mgr. Zuzana Hrinková Siebenstichová

Zástupcovia rodičov: PaedDr. Dědová Anna
                                     Palkovičová Jana

                                     Mgr. Brezová Andrea

                                            PaedDr. Riegelová Gabriela

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov: Držíková Klára
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:     Mgr. Šuchová Stanislava                                                                                                        Mgr. Kopániová Ivana                                                                                                            predseda rady školy

                                                                                

Štatút rady školy

Výročná správa

Zasadnutia rady školy