Materská škola je v prevádzke   od 6.00 h. do 16.00 h.

Charakteristika materskej školy:

História materskej školy sa začla písať 26. augusta 1979. Od roku 2005 sa materská škola stala právnym subjektom. V našej materskej škole máme hlavnú budovu na Kalinčiakovej ulici 1 situovanú do dvoch pavilónov so samostatným vchodom. V každom pavilóne sa nachádzajú dve triedy:

Pavilón č. 1: 

1. trieda:  - počet detí 19 (mravčekovia)

2. trieda: - počet detí 20 (ježkovia)

Pavilón č. 2: 

3. trieda: - počet detí 19 (myšky)

4. trieda: - počet detí 20 (včielky)

Jednotlivé triedy slúžia aj ako spálne a zároveň aj ako jedálničky. Fotodokumentáciu interiéru materskej školy - jednotlivých priestorov si môžete prezrieť v sekcii Interiér a exteriér materskej školy. 

Od 1. januára 2018 je súčasťou Materskej školy Kalinčiakova 1 920 01 Hlohovec elokované pracovisko Vinohradská 7 a elokované pracovisko Pribinova 69.

Zameranie materskej školy:

Zameranie materskej školy je orientované na koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy, ktorá vychádza z nativizmu a pedagogicky sa transformuje do humanistickej a personalistickej koncepcie výchovy a vzdelávania. Predstavuje koncepciu učenia sa a učenia, ktorá príčiny utvárania a rozvoja človeka (teda aj dieťaťa) hľadá a umiestňuje do vnútra jedinca. Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy zdôrazňuje vývinovú spontánnosť vo výchove, vnútornú motiváciu pri sebarealizácii dieťaťa, akceptáciu a slobodu.

Máme záujem, aby rodičia mali možnosť sa spoločne s nami zúčastňovať na dianí v materskej škole, aby mali možnosť spolupodieľať sa na tvorbe a plnení koncepčných zámerov rozvoja materskej školy. V našom záujme je, aby deti boli šťastné a rodičia spokojní, že je počas dňa o ich deti dobre postarané. Rodičom i starým rodičom v rámci spolupráce ponúkame rôzne aktivity, ktoré môžu spolu s deťmi prežiť, napr. Deň úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, otvorené hodiny. V popoľudňajších hodinách uskutočňujeme formou krúžkovej činnosti oboznamovanie s cudzím - anglickým jazykom.

Naša materská škola má veľmi dobré referencie. Najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa a to i zásluhou úzkej spolupráce s rodinou. Na vytváranie pozitívnej klímy sa spolupodieľajú všetci zamestnanci našej materskej školy.Na kvalitnej príprave a plynulom prechode detí do základnej školy sa spolupodieľa i Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci. Naša materská škola má dobrú spoluprácu s Mestskou knižnicou i so Základnou školou na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Spoločne si plánujeme a realizujeme vzájomné návštevy a kultúrne akcie.