Elokované pracovisko Pribinova 69          je v prevádzke od 6.30 h. do 16.00 h.

O nás ...

Elokované pracovisko Pribinova 69 je v prevádzke je od  1. septembra 1996. Je situované v staršom rodinnom dome, čo umožňuje uplatňovať rodinný štýl výchovy a vzdelávania. Na elokovanom pracovisku sa nachádzajú dve triedy s počtom detí 14 a 15. 

"Sme materskou školou rodinného typu, s láskavou, otvorenou a pozitívnou klímou. Zameriavame sa na kreatívny a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade so základnými hodnotami rodiny a jej tradíciami." Elokované pracovisko poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3-6 rokov i deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Súčasťou budovy je malá kuchyňa, kotolňa, sociálne zariadenie a samozrejme veľká záhrada, ktorá ponúka možnosť pozorovať a vnímať prírodu všetkými zmyslami počas celého roka. 

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci elokovaného pracoviska:

Trieda červených motýlikov:

Mgr. Dáša Gergelyová 
- učiteľka, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Alena Ondrušková 
- učiteľka, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Trieda zelených motýlikov:

Soňa Darfášová 
-učiteľka, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Denisa Piňáková 
- učiteľka, úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou

Prevádzkoví zamestnanci elokovaného pracoviska:


 Jana Jankovičová - kuchárka

Anežka Kviteková - školníčka, kurička

Kontakt

Elokované pracovisko

Pribinova 69, 920 01 Hlohovec

033/ 730 07 20

mspribinova69@gmail.com

ms-kal.webnode.sk