Denný poriadok

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01  Hlohovec

6.00 h. - OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Schádzanie detí - ranný kruh
Hry a činnosti - podľa priania a predstáv detí
navodené, priamo i nepriamo usmernené
Plánovanie/navrhovanie aktivít
Individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
Vzdelávacie aktivity
Rozhovory, diskusie
Zdravotné cvičenia

                                  Osobná hygiena

8.45 h. - DESIATA
Vzdelávacie aktivity realizované formou hry z jednotlivých vzdelávacích oblastí Školského vzdelávacieho programu s názvom Hravo-Zdravo
Pobyt vonku - plánovaný, voľný

   Osobná hygiena


11.10 h. - 12.00 h. - OBED

Odpočinok - jeho dĺžka je závislá od potrieb detí

14.00 h.  - OLOVRANT
Hry a aktivity podľa priania a predstáv detí  do postupného odchodu domov
Krúžková činnosť podľa záujmu detí

Hodnotenie dňa

16.00 h. - KONIEC PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Denný poriadok