Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

PaedDr. Ingrid Valovičová

riaditeľka materskej školy

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa s II. atestáciou                                                                                      s vykonaním rigoróznej skúšky

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov - Prosociálny výchovný štýl učiteliek materských škôl.
 • Moderné IKT a web.
 • PowerPoint.
 • Textový editor WORD + Tabuľkový procesor EXCEL.
 • Obsahová reforma v MŠ pre VPZ.
 • Školský manažment v materskej škole.
 • Digitálne technológie v MŠ pre VPZ.
 • Funkčné inovačné vzdelávanie - Kompetencie učiteľky materskej školy z pohľadu tvorivo-humanistickej výchovy.
 • Učiť moderne, inovatívne, kreatívne.
 • Workshop metodiky NTC 1. a 2. stupňa - Systém učenia NTC.
 • Edukačná aktivita s environmentálnymi prvkami.
 • Trenie - Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania.
 • II. atestácia - Vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach materskej školy.

CHARAKTERISTIKA: 32 rokov praxe. Zaoberám sa prírodovedne ladenou koncepciou vzdelávania a vzdelávaniu k trvalo udržateľnému rozvoju detí v materskej škole realizáciou projektov a aktivít.

PaedDr. Zuzana Hladejová

zástupkyňa riaditeľky materskej školy

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa s II. atestáciou                                                                                     s vykonaním rigoróznej skúšky

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Workshop metodiky NTC 1. a 2. stupňa - Systém učenia NTC
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
 • Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole
 • Vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie
 • Rigorózna skúška - Sociálne nerovnosti medzi žiakmi v triede
 • Prvá atestácia - Agresívne správanie u detí v predškolskom veku
 • Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania
 • Druhá atestácia - Zrakové vnímanie u detí v predškolskom veku

CHARAKTERISTIKA: 6 rokov praxe. Aktívne sa venujem používaniu interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, realizujem rozmanité aktivity publikované na interaktívno-edukačnom portáli Predškolský atlas, publikovala som články v odborno-metodickom časopise Predškolská výchova.

Mgr. Ivana Kopániová

učiteľka

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupeň s II. atestáciou

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Kurz využitia psychomotoriky u detí predškolského a mladšieho šk. veku
 • Základná obsluha počítača
 • Textový editor WORD +Tabuľkový procesor EXCEL
 • Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule
 • Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
 • Certifikát : Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich zamestnancov
 • Certifikát : Školský manažment v materskej škole

CHARAKTERISTIKA: 32 rokov praxe. Zaoberám sa diagnostikovaním vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti detí predškolského veku. Bližšie sa venujem grafomotorike, jej rozvojom a výskumom.

Mgr. Monika Gubalová

učiteľka

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa s II. atestáciou

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania.
 • Stimulačný program Cez rozprávku do školy.
 • Kurz Tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA.
 • Kurz Mám rád/a seba i teba.
 • Základná obsluha počítača + textový editor Word

CHARAKTERISTIKA: 21 rokov praxe. Venujem sa jazykovej a predčitateľskej gramotnosti.

Viera Podlucká

učiteľka

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: USO s I. atestáciou

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Obsahová reforma v materskej škole
 • Školský manažment v materskej škole
 • Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
 • Digitálne technológie v materských školách
 • Využitie IKT v materských školách
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií učiteľov MŠ
 • Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

CHARAKTERISTIKA: 34 rokov praxe. Venujem sa digitálnym technológiám a predčitateľskej gramotnosti.

Júlia Hucíková

učiteľka

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: ÚSO s I. atestáciou

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Špecializačné vzdelávanie v tvorivej dramatike (IUVENTA Bratislava )
 • Kurz Mám rád/a seba i teba Met. - pg. centrum BA
 • Kurz Tréning fonematického uvedomovania podľa EľKONINA
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov 
 • Certifikát: Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnanc.
 • Certifikát: Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamest.
 • Certifikát: Školský manažment v materskej škole
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia - Odborný seminár - Správa registratúry-
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnost
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
 • Osvedčenie o prvej atestácii
 • Certifikát liga za duševné zdravie - projekt Zippyho kamaráti

 • CHARAKTERISTIKA: 37 rokov praxe. Špecifikujem sa na rozvíjanie tvorivosti u detí predškolského veku, rozvoj ich tvorivých schopností a zručností i vo všetkých oblastiach výchovy i v rámci tvorivej dramatiky a rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti.


Kristína Zemanová

učiteľka

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: Stredoškolské s maturitou

CHARAKTERISTIKA: Mám 3 roky praxe s prácou s deťmi ako trénerka profesionálneho tanečného súboru. Venujem sa tvorbe hudobno - tanečných choreografii pre deti, so zameraním na rozvoj motoriky, zachytenie rytmu piesní a práca s náčiním baton (palička), čomu sa budem venovať aj v budúcnosti. Zúčastnila som sa niekoľkých letných táborov ako animátor. Učím sa hrať na hudobný nástroj - flauta. Ovládam prácu s textovým editorom Word, programom Adobe photoshop, tvorbu prezentácii v PowerPointe. Inklinujem k výtvarnému umeniu, ktoré mám aj vyštudované. Ovládam viacero výtvarných techník, ktoré možno kreatívne využiť v práci s deťmi.

Marta Buliková

učiteľka

PaedDr. Zuzana Marcinčinová

učiteľka - materská dovolenka

Prevádzkoví zamestnanci materskej školy:

Silvia Michalčíková - školníčka, upratovačka

Petra Valovičová - školníčka, upratovačka

Ružena Máliková - vedúca školskej jedálne

Daniel Kabát - hlavný kuchár

Mária Lukáčová - zaučená kuchárka

Petra Panáčová - pomocná kuchárka

Mária Bieliková - ekonomický referent

Elokované pracovisko Vinohradská 7:

Janka Števová - zástupkyňa pre elokované pracovisko

Bc. Jana Albertová - učiteľka

Mgr. Stanislava Šuchová - učiteľka

Bc. Ľubica Piňáková - učiteľka

Mgr. Eva Chmelanová DiS. - učiteľka

Bc. Terézia Bolczeková - učiteľka

Bibiána Gajdošová DiS. - učiteľka

Ľubica Matiová - učiteľka


Ľubica Brezoľubská - školníčka, upratovačka

Antónia Suryová -  školníčka, upratovačka

Klára Držíková - vedúca školskej jedálne

Anna Martinková - hlavná kuchárka

Zuzana Grajciarová - vyučená kuchárka

Iveta Hercegová - vyučená kuchárka

Elokované pracovisko Pribinova 69:

Mgr. Dáša Gergelyová - učiteľka

Soňa Darfášová - učiteľka

Alena Ondrušková - učiteľka

Denisa Piňáková - učiteľka


Jana Jankovičová - kuchárka

Anežka Kviteková - školníčka, kurička