Členovia rady školy

Členovia rady školy pri Materskej škole Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec:

Zástupcovia zriaďovateľa: RNDr. Bartošová Denisa
                                             Mgr. Urminský Jozef - podpredseda rady školy

                                             Thótová Ľubica

Zástupcovia rodičov: PaedDr. Dědová Anna
                                     Jana Palkovičová 

                                     Chalány Milan

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov: Máliková Ružena
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:     Podlucká Viera                                                                                                                      Mgr. Kopániová Ivana                                                                                                            predseda rady školy

                                                                                

Štatút rady školy

Zasadnutia rady školy