Denný poriadok

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01  Hlohovec

6.00 h. - OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Schádzanie detí - ranný kruh
Hry a hrové činnosti - podľa priania a predstáv detí
navodené, priamo i nepriamo usmernené
Plánovanie/navrhovanie aktivít
Individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
Edukačné aktivity
Rozhovory, diskusie
Pohybové a relaxačné cvičenia

                                    Osobná hygiena

8.45 h. - DESIATA
Edukačné aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, pracovné, informačno-komunikačné aktivity realizované formou hry
Pobyt vonku - plánovaný, voľný

   Osobná hygiena

11.10 h. - 12.00 h. - OBED

Odpočinok - jeho dĺžka je závislá od potrieb detí

14.00 h.  - OLOVRANT
Hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí do postupného odchodu domov
Individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

Hodnotenie dňa

16.00 h. - KONIEC PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY